Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn

Mediene setter i dag stort fokus på ungdommers “manglende forståelse for personlig økonomi”.

Spareskillingsbanken ønsker å rette fokus på dette og engasjere seg i ungdommen for å rette fokus mot sparing og personlig økonomi.

Målgruppe

Ungdommer i 8. klasse i Kristiansand Kommune.

Målsetting

Skape større forståelse rundt emnet personlig økonomi for ungdommen i regionen. Med å iverksette Sparekampen er målet å øke ungdommers økonomisk forståelse, mer fokus på fornuftig forbruk og trening i økonomiske vurderinger

– Opplegget har følgende henvisninger til læreplanen

 1. Matematikk (kompetansemål etter 10 årstrinn «Tal og Algebra»):

“Gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata”

“Analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar til kjende løysingsmetodar, gjennomføre berekningar og presentere resultata på ein formålstenleg måte”

2. Samfunnsfag (kompetansemål etter 10 årstrinn):

“Beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til forbrukarane”

“Beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien”

I tillegg vil man komme innom flere delelementer i matematikk.